Như vậy là sau nhiều thử nghiệm thì phiên bản thử nghiệm thì ngay bây giờ bản có thẻ update lên WordPress 4.1 thông qua Dashboard hoặc Manual. Ở phiên bản này, WordPress đã có nhiều cập nhật đáng giá như Theme mặc đinh mới, tùy chọn ngôn ngữ,